مسئول غرفه معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: درغرفه معاونت حقوقی قوه قضاییه پرونده‌های مهم و ملی این سازمان به صورت مجموعه‌ای گردآوری شده است تا زوایای مختلفی از دفاع مقدس را به نمایش بگذارد….

مسئول غرفه معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: درغرفه معاونت حقوقی قوه قضاییه پرونده‌های مهم و ملی این سازمان به صورت مجموعه‌ای گردآوری شده است تا زوایای مختلفی از دفاع مقدس را به نمایش بگذارد.