عکسی از حضور نیروهای طالبان در شهربازی هرات افغانستان که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته است.

عکسی از حضور نیروهای طالبان در شهربازی هرات افغانستان که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته است.