رئیس دولت سیزدهم در نماز جمعه امروز تهران حاضر شد.

رئیس دولت سیزدهم در نماز جمعه امروز تهران حاضر شد.