امیر دریادار ایرانی از بازگشت دو ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران طی روزهای آینده به آب‌های سرزمینی خبر داد و گفت: «تامین امنیت شاهراه اقتصادی ایران در عمق دریاها» مهم‌ترین ماموریت نیروی دریایی ارتش است و ما در منطقه تنها کشوری هستیم که به صورت…

امیر دریادار ایرانی از بازگشت دو ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران طی روزهای آینده به آب‌های سرزمینی خبر داد و گفت: «تامین امنیت شاهراه اقتصادی ایران در عمق دریاها» مهم‌ترین ماموریت نیروی دریایی ارتش است و ما در منطقه تنها کشوری هستیم که به صورت مستقل این ماموریت سنگین را در شرایط تحریم و تهدید انجام می‌دهیم.