امیر سرتیپ صباحی فرد گفت: دشمنان از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی و ایرانیان دریغ نخواهند کرد، بنابراین ملت شریف ایران با بصیرت روزافزون، حضور حداکثری و انتخاب اصلح یکبار دیگر توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد….

امیر سرتیپ صباحی فرد گفت: دشمنان از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی و ایرانیان دریغ نخواهند کرد، بنابراین ملت شریف ایران با بصیرت روزافزون، حضور حداکثری و انتخاب اصلح یکبار دیگر توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.