هواداران الاتحاد به شدت نگران وضعیت دو مهاجم گلزن خود هستند و امیدوارند هرچه زودتر به میادین بازگردند.

هواداران الاتحاد به شدت نگران وضعیت دو مهاجم گلزن خود هستند و امیدوارند هرچه زودتر به میادین بازگردند.