یک مقام آمریکایی خبر داد که حضور آمریکا در افغانستان طی سه روز آینده پایان خواهد یافت.

یک مقام آمریکایی خبر داد که حضور آمریکا در افغانستان طی سه روز آینده پایان خواهد یافت.