آتش نشانان با حضور به موقع خود از آتش سوزی کل جنگل رویان جلوگیری کردند.

آتش نشانان با حضور به موقع خود از آتش سوزی کل جنگل رویان جلوگیری کردند.