فرماندار شمیرانات گفت: گشت نظارتی بر انجام مصوبات و ابلاغیه ها ی کمیته مبارزه با کرونا شمیرانات در روز طبیعت با جدیت بیشتر انجام می شود.

فرماندار شمیرانات گفت: گشت نظارتی بر انجام مصوبات و ابلاغیه ها ی کمیته مبارزه با کرونا شمیرانات در روز طبیعت با جدیت بیشتر انجام می شود.