حسین چناقچی: مخالف تشکیل استان غربی تهران به مرکزیت شهریار هستیم
حسین چناقچی: مخالف تشکیل استان غربی تهران به مرکزیت شهریار هستیم
شهریاریها - رییس شورای اسلامی شهرستان قدس: با تشکیل استان تهران غربی به مرکزیت شهریار وبرگشت مجدد شهرستان قدس به زیرمجموعه شهریار کاملا مخالفیم.

به گزارش شهریاریها ،حسین چناقچی رییس شورای شهرستان قدس گفت، با توجه به تجربه عملکرد گذشته شهریار در دهه های پیشین و نگاه منفی شهروندان به شهریار، مجموعه شورای اسلامی شهرستان قدس نسبت به تشکیل استان جدید و برگشت مجدد به زیر مجموعه شهریار کاملا مخالف است و عقیده داریم جدایی از استان تهران هیچ نفعی برای شهر ندارد.

وی افزود، پیشنهاد می کنیم درخصوص الحاق شهرستان قدس به زیر مجموعه شهریار از شهروندان فهیم قدس نظرسنجی شود که آیا راضی به این موضوع هستند یاخیر ؟ و به جای این طرح بهتر است ادارات شهرستان قدس تقویت شود.