به بهانۀ اول مهر زادروز غزل سرای بزرگ معاصر ابیاتی از او که هم به پلنگ و جهیدن اشاره دارد و همب ه گل های شکفته و مرده شاید حلقه وصل موضوعات نامرتبط باشد…….

به بهانۀ اول مهر زادروز غزل سرای بزرگ معاصر ابیاتی از او که هم به پلنگ و جهیدن اشاره دارد و همب ه گل های شکفته و مرده شاید حلقه وصل موضوعات نامرتبط باشد....