مدیر مسئول روزنامه کیهان نسبت به اتفاقات و آشوب های اخیر پیرامون فوت مهسا امینی واکنش نشان داد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان نسبت به اتفاقات و آشوب های اخیر پیرامون فوت مهسا امینی واکنش نشان داد.