حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان واکنش تندی نسبت به اتفاقات اخیر پس از درگذشت مهسا امینی نشان داد.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان واکنش تندی نسبت به اتفاقات اخیر پس از درگذشت مهسا امینی نشان داد.