محمد حسینی می‌گوید که دیدار مقابل استقلال هیجان دور رفت را برای او ندارد.

محمد حسینی می‌گوید که دیدار مقابل استقلال هیجان دور رفت را برای او ندارد.