اجرای قانون حساب واحد خزانه با ایجاد شفافیت، انضباط‌بخشی به فرایند بودجه‌ریزی و کاهش اتلاف و انحراف در بودجه دولت، گامی در اجرای عدالت در تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و رفع تبعیض اجتماعی و اقتصادی خواهد بود….

اجرای قانون حساب واحد خزانه با ایجاد شفافیت، انضباط‌بخشی به فرایند بودجه‌ریزی و کاهش اتلاف و انحراف در بودجه دولت، گامی در اجرای عدالت در تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و رفع تبعیض اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.