کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به سمت استادیوم مسابقه با التعاون حرکت کرد.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به سمت استادیوم مسابقه با التعاون حرکت کرد.