سردار آزمون در یک حرکت جنجالی در بوندس‌لیگا تلاش کرد تا جلوی وقت کشی توسط یار حریف که به نظر مصدوم می رسید را بگیرد.

سردار آزمون در یک حرکت جنجالی در بوندس‌لیگا تلاش کرد تا جلوی وقت کشی توسط یار حریف که به نظر مصدوم می رسید را بگیرد.