مشهد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تشکیل استارتاپ ها به‌عنوان یک ضرورت نام برد و گفت:برای توسعه و ساماندهی بخش کشاورزی نیاز به تعاونی‌های تولید و تشکیل زنجیره‌های تولید داریم….

مشهد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تشکیل استارتاپ ها به‌عنوان یک ضرورت نام برد و گفت:برای توسعه و ساماندهی بخش کشاورزی نیاز به تعاونی‌های تولید و تشکیل زنجیره‌های تولید داریم.