کاسب عراقی به مناسبت ماه رمضان، دفتر حساب کتاب و بدهی مردم را آتش زد.

کاسب عراقی به مناسبت ماه رمضان، دفتر حساب کتاب و بدهی مردم را آتش زد.