انتخاب به نقل از معاون رئیسی نوشت که اعتراض مدنی و شعار دادن آزاد است!

انتخاب به نقل از معاون رئیسی نوشت که اعتراض مدنی و شعار دادن آزاد است!