مربی تیم ملی تپانچه می‌گوید وحید گلخندان با وجودی که در انتخابی‌ها اول می‌شود در مسابقات بین‌المللی بدترین نتیجه را می‌گیرد. 

مربی تیم ملی تپانچه می‌گوید وحید گلخندان با وجودی که در انتخابی‌ها اول می‌شود در مسابقات بین‌المللی بدترین نتیجه را می‌گیرد.