تصویری از قلب کابل قبل از تسلط طالبان و بعد از آن را مشاهده کنید.

تصویری از قلب کابل قبل از تسلط طالبان و بعد از آن را مشاهده کنید.