وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: در حوزه فعالیت‌های تولیدی یک تصمیم جدی گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع اخذ سود در تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب شواری پول و اعتبار به شکل کامل در تمام بانک‌های دولتی متوقف شود و هر آنچه مربوط به گذشته بوده هم بانک دولتی مکلف ش…

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: در حوزه فعالیت‌های تولیدی یک تصمیم جدی گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع اخذ سود در تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب شواری پول و اعتبار به شکل کامل در تمام بانک‌های دولتی متوقف شود و هر آنچه مربوط به گذشته بوده هم بانک دولتی مکلف شدند که به تسهیلات گیرندگان مسترد کنند.