مقام روس تاکید کرد که حذف روسیه از شورای امنیت تنها در صورت انحلال سازمان ملل و تاسیس مجدد آن امکان پذیر است.

مقام روس تاکید کرد که حذف روسیه از شورای امنیت تنها در صورت انحلال سازمان ملل و تاسیس مجدد آن امکان پذیر است.