اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، حداقل معدل قابل قبول برای بررسی درخواست پذیرش از طریق آیین نامه بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره‌های دکتری تخصصی این دانشگاه تغییر یافت….

اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، حداقل معدل قابل قبول برای بررسی درخواست پذیرش از طریق آیین نامه بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره‌های دکتری تخصصی این دانشگاه تغییر یافت.