کارشناس ارشد حوزه زن و خانواده گفت: کشف حجاب بیشتر از آن که مسأله بد پوششی و عفت باشد مسأله نزاع تمدنی، مسأله هویت و یک مسأله مدرن است.

کارشناس ارشد حوزه زن و خانواده گفت: کشف حجاب بیشتر از آن که مسأله بد پوششی و عفت باشد مسأله نزاع تمدنی، مسأله هویت و یک مسأله مدرن است.