-رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: مساله حجاب باید به طور دائم در جامعه مطرح شود و منحصر به هفته خاصی نباشد.

-رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: مساله حجاب باید به طور دائم در جامعه مطرح شود و منحصر به هفته خاصی نباشد.