حوادث رکنا: مردم برای ۲ساعت و نیم در پرواز ایران ایر در هواپیما حبس شدند.

حوادث رکنا: مردم برای ۲ساعت و نیم در پرواز ایران ایر در هواپیما حبس شدند.