حاکم دبی برای کسب حضانت فرزندان دستور داده است تلفن همسر سابقش و وکلای او هک شود.

حاکم دبی برای کسب حضانت فرزندان دستور داده است تلفن همسر سابقش و وکلای او هک شود.