حال دو یوزپلنگ آسیایی جداشده از منطقه توران خوب است. شیر می خورند. مشکل گوارش و دفع هم ندارند.

حال دو یوزپلنگ آسیایی جداشده از منطقه توران خوب است. شیر می خورند. مشکل گوارش و دفع هم ندارند.