در ویدئو زیر ، حالت خوابیدن خود را اصلاح کنید را مشاهده می نمایید .طرز صحیح خوابیدن را در این ویدئو با دقت ببینید .

در ویدئو زیر ، حالت خوابیدن خود را اصلاح کنید را مشاهده می نمایید .طرز صحیح خوابیدن را در این ویدئو با دقت ببینید .