طی روز‌های اخیر با پایین کشیده شدن تابلوی دو برند کره‌ای از سر درب برخی از واحد‌های لوازم خانگی خروج این دو برند که سال‌ها بازار بزرگ ایران را در اختیار داشتند قوت گرفته است. …

طی روز‌های اخیر با پایین کشیده شدن تابلوی دو برند کره‌ای از سر درب برخی از واحد‌های لوازم خانگی خروج این دو برند که سال‌ها بازار بزرگ ایران را در اختیار داشتند قوت گرفته است.