واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه در یزد باعث کشته و مصدوم شدن ۲۲ نفر شد.

واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه در یزد باعث کشته و مصدوم شدن ۲۲ نفر شد.