ریزش آوار در یک پروژه ساختمانی حادثه آفرید.

ریزش آوار در یک پروژه ساختمانی حادثه آفرید.