نشت میعانات گازی شرکت نفت ستاره خلیج فارس مهار شد.

نشت میعانات گازی شرکت نفت ستاره خلیج فارس مهار شد.