حادثه تلخ برای کودک اصفهانی خارج از ورزشگاه نقش جهان پس از پایان دیدار سپاهان و استقلال

حادثه تلخ برای کودک اصفهانی خارج از ورزشگاه نقش جهان پس از پایان دیدار سپاهان و استقلال