اتوبوس مسافربری ایذه به تهران در شهر بیدله گرفتار سیلاب شد.

اتوبوس مسافربری ایذه به تهران در شهر بیدله گرفتار سیلاب شد.