حاجی میرزایی با بیان اینکه شبکه شاد یک اپلیکیشن بومی است که می‌خواهد ۵۵۰ هزار کلاس درس را مدیریت کند و ممکن است در برخی ساعت‌ها با مشکل مواجه شود عنوان کرد: این مسائل با مدارا به تدریج حل می‌شود؛ کما اینکه تا کنون به همین صورت بوده و هر روز از حجم مسائ…

حاجی میرزایی با بیان اینکه شبکه شاد یک اپلیکیشن بومی است که می‌خواهد ۵۵۰ هزار کلاس درس را مدیریت کند و ممکن است در برخی ساعت‌ها با مشکل مواجه شود عنوان کرد: این مسائل با مدارا به تدریج حل می‌شود؛ کما اینکه تا کنون به همین صورت بوده و هر روز از حجم مسائل کاسته می‌شود.