حمیدرضا حاجی بابایی از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ استعفا کرد و بهروز محبی نجم‌آبادی جایگزین او شد.

حمیدرضا حاجی بابایی از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ استعفا کرد و بهروز محبی نجم‌آبادی جایگزین او شد.