خلیل دردمند حاجی ایرانی زندانی در عربستان سعودی آزاد شد.

خلیل دردمند حاجی ایرانی زندانی در عربستان سعودی آزاد شد.