تلسکوپ فضایی جیمزوب به ستاره‌شناسان کمک کرد که درباره یک سیاره فراخورشیدی شبیه نپتون، اما در ابعاد کوچک‌تر، اطلاعات بیشتری کسب کنند و به نتایج جالبی برسند….

تلسکوپ فضایی جیمزوب به ستاره‌شناسان کمک کرد که درباره یک سیاره فراخورشیدی شبیه نپتون، اما در ابعاد کوچک‌تر، اطلاعات بیشتری کسب کنند و به نتایج جالبی برسند.