دیگر تهرانی‌ها با افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در روز‌های برفی و بارانی کنار آمده‌اند و مجبورند برای رسیدن به مقصد هر هزینه‌ای را پرداخت کنند اما گاهی این قیمت‌ها غیر قابل پیش بینی است و به راستی دلیل تغییر قیمت‌ها چیست؟…

دیگر تهرانی‌ها با افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در روز‌های برفی و بارانی کنار آمده‌اند و مجبورند برای رسیدن به مقصد هر هزینه‌ای را پرداخت کنند اما گاهی این قیمت‌ها غیر قابل پیش بینی است و به راستی دلیل تغییر قیمت‌ها چیست؟