تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس گفت: سفر مقامات خارجی در سطوح مختلف به کشور نشان دهنده دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است.

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس گفت: سفر مقامات خارجی در سطوح مختلف به کشور نشان دهنده دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است.