مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه گشت و پایش‌های شبانه محیط زیست استان تهران از آبان ماه آغاز شده است، گفت: در این گشت‌ها از واحد صنعتی، صنفی و تولیدی کوچک و بزرگ مقیاس استان بازدید و فعالیت واحدهای آلاینده هوا در این پایش‌ها متوقف ش…

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه گشت و پایش‌های شبانه محیط زیست استان تهران از آبان ماه آغاز شده است، گفت: در این گشت‌ها از واحد صنعتی، صنفی و تولیدی کوچک و بزرگ مقیاس استان بازدید و فعالیت واحدهای آلاینده هوا در این پایش‌ها متوقف شده و یا به حالت تعلیق در آمده است.