ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد که رأی داوران درباره برگزیدگان جشنواره نهایی است و جوایز «روز صفر» تغییر نمی‌کند….

ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد که رأی داوران درباره برگزیدگان جشنواره نهایی است و جوایز «روز صفر» تغییر نمی‌کند.