حوادث رکنا: عامل تجاوز به دختر جوان در غرب تهران با رای قضات دادگاه به اعدام محکوم شد.

حوادث رکنا: عامل تجاوز به دختر جوان در غرب تهران با رای قضات دادگاه به اعدام محکوم شد.