مدتی قبل جوانی ایرانی در یکی از خیابان‌های استانبول ترکیه هدف گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد.

مدتی قبل جوانی ایرانی در یکی از خیابان‌های استانبول ترکیه هدف گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد.