اسماعیل خطیب گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت اطلاعات با وجود حاشیه ها، توانست با رأی خوبی راهی این وزارتخانه شود.

اسماعیل خطیب گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت اطلاعات با وجود حاشیه ها، توانست با رأی خوبی راهی این وزارتخانه شود.