معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، سرمایه گذاری در فعالیت‌های ورزشی را در توسعه سجایای اخلاقی و انسانی جامعه موثر دانست و گفت: این قشر در کنار ورزش علاوه بر مهارت‌های ارتباطی،صبر و شکیبایی ، جوانمردی و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مورد …

معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، سرمایه گذاری در فعالیت‌های ورزشی را در توسعه سجایای اخلاقی و انسانی جامعه موثر دانست و گفت: این قشر در کنار ورزش علاوه بر مهارت‌های ارتباطی،صبر و شکیبایی ، جوانمردی و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر را می آموزند.