جواد خیابانی، مجری و گزارشگر تلویزیونی در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.

جواد خیابانی، مجری و گزارشگر تلویزیونی در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.